ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου βασίστηκε σε μια ενοποιημένη προσέγγιση (ΕΠ), ως μια δομημένη προσέγγιση για την ανάθεση ρόλων και εργασιών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Ο κύκλος ζωής του έργου χωρίζεται σε επτά (7) ενότητες εργασίας (ΕΕ), οι οποίες χωρίζονται σε επιμέρους εργασίες.

  • Υφιστάμενη Κατάσταση - Σχεδιασμός (ΕΕ1)
  • Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης εσωτερικού χώρου με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (ΕΕ2)
  • Ανάπτυξη συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) και Σταθμών Πληροφόρησης (ΕΕ3)
  • Ολοκλήρωση πρωτότυπου συστήματος (ΕΕ4)
  • Έλεγχος, Δοκιμαστική Λειτουργία και Αξιολόγηση (ΕΕ5)
  • Διάχυση Αποτελεσμάτων και Στρατηγική Εκμετάλλευσης (ΕΕ6)
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργου (ΕΕ7)

 

 

 

 

Το έργο εκκινεί από τις Ενότητες Εργασίας που διαρκούν καθ’ όλη την υλοποίηση του έργου και άπτονται του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διοίκησης  του έργου, καθώς και της διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία η υλοποίηση του έργου εμπεριέχει την  Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) που θα προσδιορίσει τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά (ΕΕ1), ύστερα ακολουθεί το κύριο έργο το οποίο είναι κατατμημένο σε 3 ΕΕ (ΕΕ2- ΕΕ4) και τέλος σε μια ΕΕ για την αξιολόγηση της τελικής λύσης (ΕΕ5).

Κάθε ΕΕ τελεί υπό την ευθύνη ενός συντονιστή ΕΕ, ο οποίος έχει και την ευθύνη της εύρυθμης εκτέλεσης των εργασιών εντός της ΕΕ.

H ΕΕ1 προηγείται των υπολοίπων ενεργειών με σκοπό τη δημιουργία των προδιαγραφών σχεδίασης και των απαιτήσεων υλοποίησης. Οι φάσεις υλοποίησης ΕΕ2,EE3 και ΕΕ4 θα διαδραματίζονται εντός μιας επαναληπτικής διαδικασίας κατά την οποία υπάρχουν κύκλοι επιστροφής και ανατροφοδότησής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργασιών. Οι ΕΕ6 και ΕΕ7 θα υλοποιούνται παράλληλα  καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

InfoWi Interior Reality

Το έργο «InfoWi Interior Reality (InfoWi IR)», έχει ενταχθεί στη  δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως φορέα υλοποίησης την  DYNACOMP Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Συσκευών και συναφών ειδών 

 

Search